18 กุมภาพันธ์ 2567 ครบรอบ 48 ปี "พลศึกษาอ่างทอง"
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดโครงการทำบุญวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยญ ครบรอบ 48 ปี
โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)
โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11 สิงหาคม 2566 ม.กีฬาฯ อ่างทอง จัดกิจกรรม(กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
TNSU. ต่อต้านคอร์รัปชั่น
มกช.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
© Thailand National Sports University Ang Thong Campus

Parakid


research1

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำวิจัยเชิงปฏิบัติการให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนามหาวิทยาลัย จัดอบรมสัมมนาด้านการวิจัยให้แก่ข้าราชการในมหาวิทยาลัย จัดหางบประมาณอุดหนุนการวิจัย จัดทำรายงานผลการวิจัยเพื่อเผยแพร่ รวบรวมผลงานวิจัยและบทคัดย่องานวิจัย  เพื่ออ้างอิงการวิจัยในอนาคต จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น

 

 research2

                มีหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อเสนอขอกำหนดงบประมาณ กำกับดูแลสำนักงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดและดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพและการนิเทศภายใน ดำเนินการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

   

golden stars

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้

SultanToto: Situs Judi Online Togel Terpercaya Dengan Winrate Tinggi Dijamin Mudah JP