18 กุมภาพันธ์ 2567 ครบรอบ 48 ปี "พลศึกษาอ่างทอง"
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดโครงการทำบุญวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยญ ครบรอบ 48 ปี
โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)
โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11 สิงหาคม 2566 ม.กีฬาฯ อ่างทอง จัดกิจกรรม(กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
TNSU. ต่อต้านคอร์รัปชั่น
มกช.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
© Thailand National Sports University Ang Thong Campus

headpantakid

 

พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
  2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
  3. บริการวิชาการแก่สังคม
  4. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของท้องถิ่น
  5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
  6. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดและแต่ละบุคคล

 

ปรัชญา
 

          "พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนากีฬา"

ยุทธศาสตร์

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัย และนวัตกรรม
     ยุทธศาสตร์ทีี่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
     ยุทธศาสตร์ทีี่ 4 การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานักเรียน นักศึกษา และบุคลากรให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้

SultanToto: Situs Judi Online Togel Terpercaya Dengan Winrate Tinggi Dijamin Mudah JP