โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)
โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี)
สานสัมพันธ์ปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
11-12 พ.ค. 2565ดำเนินงานโครงการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
10 พ.ค. 2565 ดำเนินงานโดยฝ่ายวิชาการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 พ.ค. 2565 ดำเนินงานโดยฝ่ายวิชาการ
มกช.อ่างทอง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย
ดำเนินงานโดยสำนักงานรองอธิการบดี
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561-2562
© มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง Update by Bamroong Ngamphimai 2022

headpantakid

 

พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
  2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
  3. บริการวิชาการแก่สังคม
  4. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของท้องถิ่น
  5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
  6. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดและแต่ละบุคคล

 

ปรัชญา
 

          "พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนากีฬา"

ยุทธศาสตร์

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการวิจัย และนวัตกรรม
     ยุทธศาสตร์ทีี่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
     ยุทธศาสตร์ทีี่ 4 การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานักเรียน นักศึกษา และบุคลากรให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุด
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้