โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)
โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี)
สานสัมพันธ์ปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
11-12 พ.ค. 2565ดำเนินงานโครงการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
10 พ.ค. 2565 ดำเนินงานโดยฝ่ายวิชาการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 พ.ค. 2565 ดำเนินงานโดยฝ่ายวิชาการ
มกช.อ่างทอง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย
ดำเนินงานโดยสำนักงานรองอธิการบดี
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561-2562
© มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง Update by Bamroong Ngamphimai 2022

โครงการสานสัมพันธ์และปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย

IMG 4875

 

          วันพุธที่ 11 และ พฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการจัดโครงการสานสัมพันธ์และปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการโครงการดังกล่าวตามมาตราการการป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัด มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม เปิดและปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย กิจกรรมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น Mini Game 12 ฐาน กิจกรรมทบทวนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมร้องเพลงมาร์ชมหาวิทยาลัย รวมถึงให้นักศึกษาทำภารกิจร่วมกันเพื่อความรักสามัคคี ทั้งนี้ นักศึกษาใหม่ได้รับประสบการณ์และการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยด้วยความสุข 

ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย ::

เหลือเวลาอีก p { text-align: center; font-size: 60px; margin-top: 0px; } // Set the date we're counting down to var countDownDate = new Date("Aug 26, 2023 00:00:00").getTime(); // Update the count down every 1 second var x = setInterval(function() { // Get today's date and time var now = new Date().getTime(); // Find the distance between now and the count down date var distance = countDownDate - now; // Time calculations for days, hours, minutes and seconds var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000); // Output the result in an element with id="demo" document.getElementById("demo").innerHTML = days + "วัน " + hours + "ชั่วโมง " + minutes + "นาที " + seconds + "วินาที "; // If the count down is over, write some text if (distance < 0) { clearInterval(x); document.getElementById("demo").innerHTML = "EXPIRED"; } }, 1000);

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ปฏิทินการจัดการศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2565............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (ปรเภทโควตา)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TNSU English Test) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2565............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การพ้นสภาพนักศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (1 มิถุนายน 2565 - 30 กันยายน 2565)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ประเภททั่วไป รอบ 4)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ::

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าที่มีความจำนงจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)............................................ อ่านประกาศ Click>>

ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง ::

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้