โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)
โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
(กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี)
สานสัมพันธ์ปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
11-12 พ.ค. 2565ดำเนินงานโครงการโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
10 พ.ค. 2565 ดำเนินงานโดยฝ่ายวิชาการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 พ.ค. 2565 ดำเนินงานโดยฝ่ายวิชาการ
มกช.อ่างทอง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ไทย
ดำเนินงานโดยสำนักงานรองอธิการบดี
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561-2562
© มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง Update by Bamroong Ngamphimai 2022

headSKB

หน้าที่และอำนาจ 

 1. กำกับดูแลให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคปฏิบัติตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ออกระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคกลาง ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
  3. พิจารณาและเสนอแต่งตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคต่อสภามหาวิทยาลัย
  4. พัฒนางานด้านวิชาการและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค
  5. เสนอขออนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในระดับอุกมศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย
  6. พิจารณาและเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคต่อสภามหาวิทยาลัย
  7. พิจารณาและเสนอแผนการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคต่อสภามหาวิทยาลัย
  8. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและประธานกรรมการบริหารประจำภาคในกิจการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค
  9. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อการประทำใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารประจำภาค
 10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

.................................................................

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้