ม.กีฬาฯ อ่างทอง รับสมัครนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. - 9 พ.ย. 2566
โครงการวันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
11 สิงหาคม 2566 ม.กีฬาฯ อ่างทอง จัดกิจกรรม(กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 พลศึกษาเกมส์ ณ ห้องประชุมคชสาร มกช.อ่างทอง
มกช.อ่างทอง ร่วมกับ สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
TNSU. ต่อต้านคอร์รัปชั่น
มกช.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
© มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง Update by Bamroong Ngamphimai 2022 update 2023

headSKB

หน้าที่และอำนาจ 

 1. กำกับดูแลให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคปฏิบัติตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
 2. ออกระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคกลาง ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
  3. พิจารณาและเสนอแต่งตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคต่อสภามหาวิทยาลัย
  4. พัฒนางานด้านวิชาการและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค
  5. เสนอขออนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในระดับอุกมศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย
  6. พิจารณาและเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคต่อสภามหาวิทยาลัย
  7. พิจารณาและเสนอแผนการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคต่อสภามหาวิทยาลัย
  8. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและประธานกรรมการบริหารประจำภาคในกิจการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค
  9. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อการประทำใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารประจำภาค
 10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

.................................................................

นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี เรียนรู้เพิ่มเติม นโยบายการใช้คุกกี้

SultanToto: Situs Judi Online Togel Terpercaya Dengan Winrate Tinggi Dijamin Mudah JP