สำนักงานคณะกรรมการบริหารภาคกลาง

 

หน้าที่และอำนาจ 

  1.  กำกับดูแลให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคปฏิบัติตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
  2. ออกระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำภาคกลาง ทั้งนี้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งออกระเบียบและข้อบังคับอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
  3. พิจารณาและเสนอแต่งตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคต่อสภามหาวิทยาลัย
  4. พัฒนางานด้านวิชาการและควบคุมมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค
  5. เสนอขออนุมัติการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในระดับอุกมศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย
  6. พิจารณาและเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคต่อสภามหาวิทยาลัย
  7. พิจารณาและเสนอแผนการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคต่อสภามหาวิทยาลัย
  8. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและประธานกรรมการบริหารประจำภาคในกิจการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาค
  9. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อการประทำใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบริหารประจำภาค
 10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

 

.................................................................

 

   

สคบ.ภาคกลาง  

   
© ALLROUNDER