กลุ่มนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง


มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการควบคุม  ดูแลการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มแผนงาน  ประกอบด้วย

งานแผนและงบประมาณ  งานข้อมูลสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยและพัฒนา

 .......................................................


เอกสารเผยแพร่ฝ่ายแผนและพัฒนา

  - กลยุทธทางการเงินปี 2562-2566

  - ยุทธศาสตร์
     -  แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565 คณะศึกษาศาสตร์
     -  แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565 คณะศิลปศาสตร์
     -  แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

  - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
     - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินรายได้)
       - สำนักงานรองอธิการบดี
       - คณะศึกษาศาสตร์
       - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
       - คณะศิลปศาสตร์
     - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินงบประมาณ)
       - สำนักงานรองอธิการบดี
       - ฝ่ายบริหาร
       - ฝ่ายแผนและพัฒนา
       - ฝ่ายวิชาการ
       - ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
       - ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
       - สำนักงานกีฬา

  - คำสั่ง/ประกาศ/รายงานผล
     - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562
     - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
     - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ทบทวนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562)
     - รายงานผลโครงการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานระดับวิทยาเขตและระดับคณะ ประจำปี 2562
    

   
© ALLROUNDER