กลุ่มส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการควบคุม  ดูแลการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มกลุ่มส่งเสริมวิชาการ  ประกอบด้วย

งานทะเบียนและประมวลผล งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานศูนย์วิทยบริการ งานหลักสูตรและแผนการเรียน

...........................................................

   

กลุ่มส่งเสริมวิชาการ  

   
© ALLROUNDER