logoipeat
กฎหมายการท่องเที่ยวและเคล็ดลับการท่องเที่ยว
โดย ผศ.ฤทธิ์พงฎ์  ระฤกชาติ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
............................

 

1. >>พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
2. >>พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 (ฉบับปรับปรุง)
3. >>พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
4. >>รวมกฎหมายการท่องเที่ยว
5. >>กฎหมายธุรกิจนำเที่ยว
6. >>กฎหมายการโรงแรม พ.ศ.2547
7. >>กฎหมายสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546
8. >>พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
9. >>พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2543
10.>>พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2550
11.>>พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
12.>>พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
13.>>เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยทุกสถานการณ์

   
© ALLROUNDER