เพลงมาร์ชสถาบันการพลศึกษา

     **************

        สถาบันการพลศึกษา       ก่อค่าเมลืองคุณหนุนนำ

เสถียรภาพพลศึกษาชุ่มฉ่ำ        น้อมนำกายจิตอุ่นใจ

วิชาการนำเนื่องพัฒนา                เติมปัญญาให้กีฬาเป็นหนึ่ง

กายพร้อมจิตพลีหยั่งถึง                  สู้เพื่อความเป็นหนึ่งถึงดวงดาว

สามัคคี มีวินัย ใฝ่รู้                 เชิดชูการศึกษา องค์สาม

จริย พุทธิพละ เรืองนาม           มั่นสู่ความก้าวหน้ายืนยง

เขียว ขาว เหลือง เฟื่องฟู จิตวิญญาณ       ร่วมสานฟันด้วยความภาคภูมิ

พลศึกษาคู่บารมีเจิดจำรูญ                  เพิ่มพูนพลังเกื้อกูลรักสามัคคี

เขียว ขาว เหลือง ปราดเปรื่อง วิทยา       ล้ำค่าภูมิธรรมประจำใจ

ร่วมพัฒนาเยาวชนสู่สดใส             เทิดไว้ภูมิปัญญาค่าอนันต์

             รักสามัคคีเป็นพลังของแผ่นดิน         สุขสันต์ภูมิถิ่นอุ่นไอ

                   แจ่มใสดำรงมั่น ผูกพันใจ          ศักดิ์ศรียิ่งใหญ่เป็นที่หนึ่งในสากล


..........................................
 

   
© ALLROUNDER