มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

 

 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต"ส่งเสริมศิลปะมวยไทย"

 

อัตลักษณ์ของสถาบัน

 

"ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม"

 

 

  ทักษะดี           :  นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพของตนเอง

  มีน้ำใจนักกีฬา    :  นักศึกษามีความรับผิดชอบ เสียสละ ตรงต่อเวลา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

  พัฒนาสังคม      :  นักศึกษามีจิตอาสาช่วยพัฒนาสังคมตามความรู้ ความสามารถในวิชาชีพของตนเอง

มาตรการส่งเสริม (ภายใน)  : ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
มาตรการส่งเสริม (ภายนอก) : ส่งเสริมทักษะกีฬาสู่เยาวชน
   
© ALLROUNDER