Vitayalai

เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
1

นายไพฑูรย์  จัยสิน

2519 - 2524
2

นายทวีศักดิ์  สุขสวัสดิ์

2524 - 2528
3

นายธีร  ศรแก้ว

2528 - 2528
4

นายทินกร  นำบุญจิตต์

2528 - 2532
5

นายอัมพร  คำเหล็ก

2532 - 2533
6

นายวิรัตน์  ระภาพันธ์

2533 - 2534
7

นายพีชเรข  พิริยะหะพันธุ์

2534 - 2535
8

นายวิบูลย์  อุบาลี

2535 - 2538
9

นายณรงค์  ชูเนตร

2538 - 2539
10

นายสิทธิพร  หวังดี

2539 - 2540
11

นายวิรัตน์  มั่งคั่ง

2540 - 2542
12

นายสมยศ  วนิชาชีวะ

2542 - 2547
   

 ​

เริ่มก่อตั้งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
1 นายสมยศ  วนิชาชีวะ

2548 - 2552

2 นายสมยศ  วนิชาชีวะ 2552-2560
3 ผศ.ดร.ธงชัย  สุขดี

2561

 
 
TamNiabTNSU
ประกาศใช้ พรบ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
1 ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี

2562

2 ผศ.ดร.ธงชัย สุขดี  2563-ปัจจุบัน
     
 
 
   
© ALLROUNDER