spic

 

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา  นันทนาการ  วิทยาศาสตร์การกีฬา  และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. วิจัยและพัฒนาด้านพลศึกษา กีฬา  สุขศึกษา  นันทนาการ  วิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   
  3. ให้บริการทางวิชาการ การจัดการกีฬา และด้านอื่นๆ แก่สังคม
  4. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของท้องถิ่น
  5. ส่งเสริม สนับสนุน  จัดการศึกษา  สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา นันทนาการ  และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
  6. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ปรัชญา
 

          "พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ"

 

 

 

   
© ALLROUNDER