QA

 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561  
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักคณะ ปีการศึกษา 2561  
 
  งานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2561
 
  งานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560
 
 
 
copyright @ 2019 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
39 หมู่ที่ 8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โทรศัพท์ 035-610714-5 โทรสาร 035-610709 email:tnsu_atg@tnsu.ac.th