บุคลากรคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

 

DRWASANA   ดร.วาสนา  โล่ห์สุวรรณ
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประจำวิทยาเขต
การศึกษา ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) , ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (พัฒนาศึกษาศาสตร์)


โทรศัพท์ 086-397-6218
     
คณาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
watcharint   ผศ.วัชรินทร์  ระฤกชาติ
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
การศึกษา นศ.ม. (การสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง)

โทรศัพท์ 082-230-2114
  kawee ผศ.กวี  ภู่พิพัฒน์
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
การศึกษา ศศ.ม. (การท่องเที่ยว)

โทรศัพท์ 086-593-0629
chonchom   อาจารย์ชวนชม  อาษา
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
การศึกษา ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

โทรศัพท์ 081-947-9167
     
คณาจารย์หมวดการศึกษาทั่วไป
jumlong   นางจำรอง  สาระกูล
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
การศึกษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

โทรศัพท์ 089-212-2664
  saman ผศ.สมาน  สาระกูล
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
การศึกษา

โทรศัพท์
worawit   ผศ.ดร.วรวิทย์  เกิดสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
การศึกษา ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา)

โทรศัพท์ 081-909-5643
  rungnor อาจารย์รุ่งพนอ  รักอยู่
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
การศึกษา วท.บ.ภูมิศาสตร์

โทรศัพท์ 087-405-6160
nawanat  

อาจารย์นวเนตร  สังข์สมบูรณ์
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
การศึกษา กศ.ม.การมัธยมศึกษา(การสอนภาษาไทย)

โทรศัพท์ 
085-424-9914

  jv Mr.JAVAD SAFAEI
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

โทรศัพท์
rongkaphum   อาจารย์รงคภูมิ ปุรณะวิทย์
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
การศึกษา วทม. การจัดการนันทนาการ

โทรศัพท์ 
085-944-0545
     
เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์
fon   นางสาวอังคณวรรณ  กำไรงาม
นักวิชาการศึกษา
การศึกษา บธ.บ. การจัดการ


โทรศัพท์ 093-765-4155
  no1

นางสาวทิติยา  สว่างวงษ์ไว
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
การศึกษา รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์

โทรศัพท์ 098-971-7243

copyright @ 2019 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
39 หมู่ที่ 8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โทรศัพท์ 035-610714-5 โทรสาร 035-610709 email:tnsu_atg@tnsu.ac.th