ประวัติและความเป็นมา

          คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 8 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จัดเป็นหน่วยงานของสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดิมใช้ชื่อว่า วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2519 สังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตครูพลศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง (วิชาเอกพลศึกษา) และในปี 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างตามปฏิรูประบบราชการ จึงทำให้วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง ย้ายมาสังกัดสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงฯ ได้เสนอพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 ต่อสภาผู้แทนราษฎรและสภาวุฒิสมาชิกเห็นชอบในหลักการแล้วจึงได้นำทูนเกล้าต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงพระราชวินิจฉัยพิจาณาพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระกรุณาแก่ชาวพลศึกษา โดยทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาตอนที่ 1 เล่ม 122 ตอนที่ 13 ก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ ที่ทำให้สถาบันการพลศึกษาก่อตั้งอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจัดการศึกษาเพื่อผลิตครูพลศึกษาให้เพียงพอและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบันได้รับการสถาปนาเป็น “สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 ให้จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจในการทำการสอน ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการ การบริหารชุมชน การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย
          ในปีการศึกษา 2548 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี และในปีการศึกษา 2549 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้จัดการศึกษาได้อีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2550 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ และสาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว

          ปีการศึกษา 2551 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ และสาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว  

          ปีการศึกษา 2552 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ และสาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว

          ปีการศึกษา 2553 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ และสาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว

          ปีการศึกษา 2554 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว

          ปีการศึกษา 2555 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว

          ปีการศึกษา 2556 - 2559 เปิดการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว และสาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว

          ปีการศึกษา 2560 - 2561 เปิดการสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

 

พันธกิจ

  1. ผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านจัดการกีฬา นันทนาการ สุขภาพ สื่อสารการกีฬาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการจัดการกีฬา นันทนาการ สุขภาพ สื่อสารการกีฬาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม
  4. อนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย
  5. ส่งเสริม สนับสนุนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
  6. สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและกิจกรรมกับประชาคมอาเซียน

 

อัตลักษณ์

          “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”

           ทักษะดี              : นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพของตนเอง

           มีน้ำใจนักกีฬา   : นักศึกษามีความรับผิดชอบ เสียสละ ตรงต่อเวลา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

           พัฒนาสังคม      : นักศึกษามีจิตอาสาช่วยพัฒนาสังคมตามความรู้ ความสามารถในวิชาชีพของตนเอง

 

เอกลักษณ์

                          "ส่งเสริมศิลปะมวยไทย"

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

          ในปีการศึกษา 2562 ใช้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

..........................................................................

copyright @ 2019 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
39 หมู่ที่ 8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โทรศัพท์ 035-610714-5 โทรสาร 035-610709 email:tnsu_atg@tnsu.ac.th