1. ผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านจัดการกีฬา นันทนาการ สุขภาพ สื่อสารการกีฬาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการจัดการกีฬา นันทนาการ สุขภาพ สื่อสารการกีฬาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม
  4. อนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย
  5. ส่งเสริม สนับสนุนบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
  6. สร้างความร่วมมือด้านวิชาการและกิจกรรมกับประชาคมอาเซียน

 

lineUnder

copyright @ 2019 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
39 หมู่ที่ 8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โทรศัพท์ 035-610714-5 โทรสาร 035-610709 email:tnsu_atg@tnsu.ac.th