DRWASANA

ดร.วาสนา  โล่ห์สุวรรณ
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประจำวิทยาเขต

 

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา

copyright @ 2019 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
39 หมู่ที่ 8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โทรศัพท์ 035-610714-5 โทรสาร 035-610709 email:tnsu_atg@tnsu.ac.th