วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมตีกลองเพื่อนันทนาการขอบคุณ ท่านวิทยากร อ.ชาญณรงค์ สิงหรัตน์ และทีมงานผู้จัด อ.นวเนตร สังสมบูรณ์ อ.ชวนชม อาษา และ ผศ.กวี ภู่พิพัฒน์

  

 

copyright @ 2019 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
39 หมู่ที่ 8 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โทรศัพท์ 035-610714-5 โทรสาร 035-610709 email:tnsu_atg@tnsu.ac.th